fbpx

Геопросторові дані стають відкритими

Набрав чинності Закон Про національну інфраструктуру геопросторових даних. З 1 січня 2021 року у мережі Інтернет забезпечуватиметься відкриття у мережі Інтернет геопросторових даних та метаданих, які створюються у публічному секторі та підприємствами  – монополістами. Геопросторові дані — це інформація, що визначає географічне положення та характеристики природних та побудованих об’єктів та кордони на поверхні Землі. Створюватимуться  та функціонуватимуть національний геопортал та інші геопортали за галузевим чи територіальним охопленням. Доступ користувачів до геопросторових даних та метаданих забезпечується через геопортали держателів даних та офіційний веб-сайт національної інфраструктури геопросторових даних.

До наборів геопросторових даних автори закону віднесли:

 1. Державна геодезична референцна система координат УСК-2000
 2. Державна геодезична мережа, крім гравіметричної мережі, у тому числі геодезичні пункти та нівелірні репери
 3. Географічні назви

Власні назви географічних об’єктів (орографічних, гідрографічних, адміністративно-територіальних, соціально-економічних, природно-заповідних та інших)

 1. Адміністративно-територіальний устрій

Автономна Республіка Крим, області, міста, райони в містах, селища, села, об’єднані територіальні громади, територіальне море

 1. Адреси

Опис місцезнаходження нерухомого майна та інших об’єктів адресації відповідно до поштового індексу, найменування елементів планувальної структури населених пунктів, елементів вулично-дорожньої мережі, а також цифрового та/або буквено-цифрового позначення об’єкта адресації, що дає можливість його ідентифікувати

 1. Земельні ділянки та кадастрове зонування

Сформовані земельні ділянки та їх частини, земельні угіддя, масиви земель сільськогосподарського призначення, кадастрові зони та квартали

 1. Транспортні мережі

Транспорт загального користування (залізничний, морський, річковий, автомобільний і авіаційний, а також міський електротранспорт, у тому числі метрополітен), промисловий залізничний транспорт, відомчий транспорт, трубопровідний транспорт, шляхи сполучення загального користування, а також пов’язана з ними інфраструктура, вузли взаємодії різних видів транспорту

 1. Гідрографія

Водні об’єкти (внутрішні морські води та територіальне море, річки, струмки, озера, водосховища, ставки, канали, водоносні горизонти), болота, басейни водозбірні, гідрографічне та водогосподарське районування, водогосподарські системи, акваторії морських портів (портова акваторія), гідротехнічні споруди морських портів

 1. Природоохоронні території та об’єкти

Території та об’єкти природно-заповідного фонду, їх функціональні та охоронні зони, території, зарезервовані з метою наступного заповідання, території та об’єкти екомережі, території Смарагдової мережі, водно-болотні угіддя міжнародного значення, біосферні резервати програми ЮНЕСКО “Людина і біосфера”, об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

 1. Рельєф

Цифрові моделі рельєфу, що включають позначки висот земної поверхні, батиметрична поверхня, берегові лінії водойм

 1. Земний покрив

Земельні угіддя (сільськогосподарські угіддя; землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом; ліси та інші лісовкриті землі; води; землі під житловою забудовою; землі під громадською забудовою; землі, що використовуються для транспорту; землі, що використовуються для технічної інфраструктури; землі під промисловою забудовою; землі, зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво; землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами; землі, що використовуються для відпочинку та оздоровлення; землі під об’єктами та спорудами спеціального призначення)

 1. Ортофотоплани

Фотографічні плани місцевості на точній геодезичній основі, отримані шляхом аерофотозйомки або космічної зйомки з подальшим перетворенням знімків з центральної проекції в ортогональну за допомогою методу ортотрансформування

 1. Геологія

Геологічна будова надр, геоструктурне районування

 1. Статистичні одиниці

Просторові одиниці та їх кодування для поширення або використання статистичної інформації

 1. Будівлі та споруди

Будівлі (житлові та нежитлові), споруди (транспортні споруди, трубопроводи, комунікації, лінії електропередачі та зв’язку, комплексні промислові споруди, інші інженерні споруди)

 1. Ґрунти

Генетичні типи ґрунтів, агровиробничі групи ґрунтів, природно-сільськогосподарське районування, материнські породи, стратиграфічні підрозділи, генетичні типи четвертинних відкладень, гранулометричний склад, кам’янистість, еродованість, середній кут нахилу, потенційна вологоємність

 1. Типи землекористування

Функціональні зони (громадські, житлові, ландшафтно-рекреаційні, курортні, транспортної інфраструктури, інженерної інфраструктури, виробничі, комунально-складські, сільськогосподарського призначення, спеціальні, історико-культурного призначення), категорії земель за цільовим призначенням, види цільового призначення земель та земельних ділянок

 1. Безпека життєдіяльності людини

Госпітальні округи, санітарно-епідеміологічна ситуація, ризики поширення інфекційних захворювань, вплив екологічного стану довкілля на здоров’я населення

 1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, служби, заклади, підприємства, установи та організації

Місцезнаходження органів державної влади та органів місцевого самоврядування, служб, закладів, підприємств, установ та організацій, відповідальних за об’єкти інженерної інфраструктури та житлово-комунального господарства (водовідведення і каналізації, управління відходами, енерго- і водопостачання), центрів надання адміністративних послуг, закладів освіти, закладів охорони здоров’я, закладів соціального обслуговування

 1. Служби моніторингу навколишнього природного середовища

Служби моніторингу навколишнього природного середовища, результати спостережень і вимірювання стану довкілля та інші параметри екосистем

 1. Виробничі, промислові та логістичні об’єкти

Промислові та виробничі об’єкти, у тому числі водозабірні споруди, споруди гірничодобувної промисловості, складські об’єкти

 1. Споруди сільського господарства та аквакультури

Сільськогосподарські споруди, у тому числі меліоративні системи, теплиці, оранжереї, господарські двори та споруди

 1. Розподіл населення, демографія

Постійне населення України за статтю та віком, чисельність наявного населення, природний рух населення, народжуваність, смертність, середня очікувана тривалість життя, соціальні індикатори рівня життя населення

 1. Територіальні зони, зони регулювання, обмеження у використанні земель та облікові одиниці

Частини території України, щодо яких здійснюються особливе регулювання та/або звітування на міжнародному, загальноєвропейському, національному, регіональному та місцевому рівнях; об’єкти поводження з відходами; обмеження у використанні земель (охоронні зони, зони санітарної охорони, санітарно-захисні зони, зони особливого використання земель, водоохоронні зони, прибережні захисні смуги, пляжні зони, смуги відведення, зони особливого режиму забудови, зони радіоактивного забруднення, зони надзвичайних екологічних ситуацій, спеціальні сировинні зони для виробництва сільськогосподарської продукції)

 1. Зони природного ризику

Зони надзвичайної екологічної ситуації, деградовані землі (земельні ділянки, поверхня яких порушена внаслідок землетрусу, зсувів, карстоутворення, повеней, добування корисних копалин)

 1. Атмосферні умови

Атмосферне повітря, у тому числі атмосферні опади, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, зони та агломерації для моніторингу атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря

 1. Метеорологічні географічні характеристики

Погодні умови та їх вимірювання, опади, температура, вміст водяної пари, швидкість і напрям вітру

 1. Морські регіони

Гідрографічні умови, шляхи руху суден, морські коридори, системи розподілу руху в територіальному морі, засоби навігаційного обладнання морських шляхів і акваторій

 1. Біогеографічні регіони

Природно-сільськогосподарське, еколого-економічне, протиерозійне та інші види районування

 1. Природні оселища (біотопи)

Ділянки суші чи водного простору природного або напівприродного походження, що визначаються за географічними, абіотичними та біотичними особливостями

 1. Поширення видів

Географічний розподіл поширеності видів тварин і рослин у розрізі адміністративно-територіальних одиниць чи інших аналітичних одиниць

 1. Енергетичні ресурси

Нафтогазопрояви, нафтогазоперспективні площі, структури, параметричні, пошукові, розвідувальні та експлуатаційні нафтові і газові свердловини, об’єкти альтернативної енергетики (гідроенергетичні, біоенергетичні, сонячні, вітрові енергетичні ресурси)

 1. Мінеральні ресурси

Родовища корисних копалин, гірські породи, руди, мінерали, підземні води, відпрацьовані родовища загальнопоширених корисних копалин, прояви загальнопоширених корисних копалин, шліхові ореоли, точки і зони мінералізації, окремі мінералогічні знахідки з високим вмістом цінних компонентів, геохімічні, геофізичні аномалії

 1. Об’єкти всесвітньої спадщини, їх території та буферні зони, об’єкти культурної спадщини

Об’єкти всесвітньої спадщини, їх території та буферні зони, об’єкти культурної спадщини, їх території та зони охорони пам’яток культурної спадщини, історичні ареали населених місць, історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї.

 

Підписуйтеся на наші інформаційні канали.

Facebook група ?ВІСНИК ЗАБУДОВНИКА

Viber канал ?ВІСНИК ЗАБУДОВНИКА

Telegram канал ?ВІСНИК ЗАБУДОВНИКА